Zending

Kerk en zending horen bij elkaar. Toen de Here Jezus tweeduizend jaar geleden naar de hemel ging, gaf Hij aan zijn volgelingen de opdracht alle volken tot zijn discipelen te maken: ‘En doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.’ Dat is zending: discipelen maken voor Jezus.

Omdat Hij gezegd heeft: ‘Zie Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld’, gehoorzamen wij nog altijd aan die opdracht. Tot Hij terugkomt. 

huiskamer dienst.

In onze kerk steunen we Guido Groeneveld en zijn vrouw Evelin Martínez López bij hun werk als gemeentestichters in Spanje. Zij waren eerst werkzaam in Barcelona en zijn sinds 2021 verhuisd om in Girona hun werk voort te zetten.

Dit werk steunen kan via een gift aan de zendingscommissie: Zending: rek.nr. NL50RABO 03790 50 129.