Anbi


A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Noordscheschut
Telefoonnummer: 0528-341453 (scriba)
RSIN/Fiscaal nummer: 0026.38.629
Website adres: www.cgknoordscheschut.nl
E-mail: scriba@cgknoordscheschut.nl
Adres: Zwarte Dijkje 5
Postcode: 7914 PA
Plaats: Noordscheschut
Postadres: Zwarte Dijkje 5
Postcode: 7914 PA
Plaats: Noordscheschut
De Christelijke Gereformeerde Kerk te Noordscheschut is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.
Wij zijn een open en gastvrije gemeente, overeenkomstig het gereformeerd belijden. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://cgk.nl/project/de-kerkorde/.De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde Kerk te Noordscheschut.


B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
C. Doelstelling/visie
De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof.Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie- enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: http://cgk.nl/download/beleidsplan-christelijke-gereformeerde-kerken/.

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.). Advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten vindt u hier:http://cgk.nl/download/predikantstraktementen-en-emolumenten-2016/.De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in bijlage 48 (art 84 K.O.), daarbij wordt aangesloten bij de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: http://cgk.nl/project/cao-kerkelijk-werkers/. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie. Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en
werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.
Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht
onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. Opgemerkt wordt, dat de begroting alleen betrekking heeft op de kerk, daar door de diaconie geen begroting wordt opgesteld.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De cijfers betreffen zowel de kerk als de diaconie (geconsolideerd). De ontvangsten en de uitgaven van de diaconie zijn niet begroot. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de uitgaven van het verslagjaar

BegrotingRekeningRekening
201720172016
Baten
Bijdragen gemeenteleden € 146.750€ 142.607€ 151.089
Opbrengsten uit bezittingen € 6.695€ 8.172€ 8.073
Bijdragen van derden € 23.200€ 23.200€ 26.100
Overige baten € 2.000€ 801€ 3.487
———————–———–
Totaal baten€ 178.645€ 174.780€ 188.749
=====================
Lasten
Bestedingen pastoraat€ 64.000€ 63.862€ 62.754
Idem kerkdiensten, catechese
en gemeentewerk
€ 4.250€ 3.612€ 4.164
Bijdragen aan organen
binnen de kerk
€ 30.512€ 35.655€ 32.494
Hulpverlening€ 0€ 3.330€ 2.550
Lasten kerkelijke gebouwen
incl. afschrijvingen
€ 45.818€ 46.924€ 46.215
Idem overige gebouwen
en inventaris
€ 12.525€ 12.102€ 11.988
Rente leningen o/g€ 7.360€ 7.478€ 8.233
Uitgaven koster en organisten€ 14.600€ 14.342€ 14.382
Lasten beheer, administratie
en bankkosten
€ 2.700€ 4.839€ 3.514
———————–———–
Totaal lasten€ 181.765€ 192.144€ 186.294
=====================
Resultaat-€ 3.120– € 17.364€ 2.455
=====================

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De kerkelijke gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen en geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de
gemeente. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. De lasten van kerkelijke gebouwen zijn sterk beïnvloed door de ingrijpende verbouwing van
het kerkgebouw in 2013-2014.Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de
kerkelijke bezittingen.